มาตรฐานสินค้าและบริการQuality Management System

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด บริษัทฯ ได้นำระบบบริหารคุณภาพ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา

C. A. S. Paper Mill Co., Ltd. is committed to high quality products and on time delivery, the company operates and maintains mill that are environmentally friendly and safe for our employees as well as the surrounding communities.    Our company dedicated to implementing the Quality Management System since Year 2002 onwards.


 

TOP // ͹ banner // ͹ banner