โรงงานสิงห์บุรี

Standard Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Improved Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์แบบเรียน นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Singburi Mill

Standard Newsprint

End-uses: Newspaper, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

Improved Newsprint

End-uses: School text book, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

รอบรั้วโรงงานNews

โรงเรียนวัดหัวว่าวและศูนย์พัฒนาเด็กวัดกระดังงาโรงเรียนวัดหัวว่าวและศูนย์พัฒนาเด็กวัดกระดังงา

11 ม.ค. 2562

       บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้มอบของขวัญเนื่องจากกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดหัวว่าวและศูนย์พัฒนาเด็กวัดกระดังงา จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562                                                                                                                บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้มอบของขวัญเนื่องจากกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดหัวว่าวและศูนย์พัฒนาเด็กวัดกระดังงา จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562                                                                                                         

กลุ่มเจริญอักษรC.A.S. Group

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.singburi.go.th

 

 

Singburi Thailand

www.singburi.go.th

มาตรฐานที่เราได้รับCertificate center

TOP // ͹ banner // ͹ banner