โรงงานสิงห์บุรี

Standard Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Improved Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์แบบเรียน นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Singburi Mill

 

Standard Newsprint

End-uses: Newspaper, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

Improved Newsprint

End-uses: School text book, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

รอบรั้วโรงงานNews

สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพทำตะกร้าจากหวายเทียมและอาหารว่างในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพทำตะกร้าจากหวายเทียมและอาหารว่างในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

19 ก.ย. 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพทำตะกร้าจากหวายเทียมและอาหารว่างในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 19 กันยายน 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพทำตะกร้าจากหวายเทียมและอาหารว่างในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มเจริญอักษรC.A.S. Group

 
  
 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.singburi.go.th

 

 

Singburi Thailand

www.singburi.go.th

มาตรฐานที่เราได้รับCertificate center

TOP // ͹ banner // ͹ banner