โรงงานสิงห์บุรี

Standard Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Improved Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์แบบเรียน นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Singburi Mill

Standard Newsprint

End-uses: Newspaper, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

Improved Newsprint

End-uses: School text book, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

รอบรั้วโรงงานNews

จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน

11 ก.ย. 2561

       บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล “โครงการก่อสร้างหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์” เพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์รวมถึงร่างมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เพื่อนำผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตก่อนการดำเนินโครงการ ณ ศาลาการเปรียญวัดดาวดึงษ์ หมู่ 1 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561                                         บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล “โครงการก่อสร้างหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์” เพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์รวมถึงร่างมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เพื่อนำผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตก่อนการดำเนินโครงการ ณ ศาลาการเปรียญวัดดาวดึงษ์ หมู่ 1 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561                                  

โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในชุมชนโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในชุมชน

12 ก.ย. 2561

       บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนในตำบลโพกรวม ตำบลน้ำตาลและตำบลบางกระบือ ได้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ โรงเรียนวัดโคกพระ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โรงเรียนวัดประโชติการามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตาล จำนวนทั้งสิ้น 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 100,000 บาท        พร้อมกับจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา  14 : 00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด โดยมีท่านอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561                                                               บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนในตำบลโพกรวม ตำบลน้ำตาลและตำบลบางกระบือ ได้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ โรงเรียนวัดโคกพระ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โรงเรียนวัดประโชติการามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตาล จำนวนทั้งสิ้น 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 100,000 บาท        พร้อมกับจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา  14 : 00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด โดยมีท่านอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561                                                        

กลุ่มเจริญอักษรC.A.S. Group

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.singburi.go.th

 

 

Singburi Thailand

www.singburi.go.th

มาตรฐานที่เราได้รับCertificate center

TOP // ͹ banner // ͹ banner