โรงงานสิงห์บุรี

Standard Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Improved Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์แบบเรียน นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Singburi Mill

Standard Newsprint

End-uses: Newspaper, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

Improved Newsprint

End-uses: School text book, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

รอบรั้วโรงงานNews

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในชุมชนโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในชุมชน

28 ส.ค. 2561

       ทุกๆ หนึ่งเดือนต่อหนึ่งโรงเรียนทีมงานของ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัดจะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนรอบๆ โรงงานโดยมีโรงเรียนวัดโคกพระ โรงเรียนวัดราษฏร์ประสิทธิ์ โรงเรียนโฆสิทธารามและโรงเรียนวัดประโชติการาม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทที่ให้การสนับสนุน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาทีมงานบริษัทฯ ได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกพระ                                                                                     ทุกๆ หนึ่งเดือนต่อหนึ่งโรงเรียนทีมงานของ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัดจะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนรอบๆ โรงงานโดยมีโรงเรียนวัดโคกพระ โรงเรียนวัดราษฏร์ประสิทธิ์ โรงเรียนโฆสิทธารามและโรงเรียนวัดประโชติการาม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทที่ให้การสนับสนุน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาทีมงานบริษัทฯ ได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกพระ                                                                            

พาผู้สูงอายุ 85 คนไหว้พระ จ.พระนครศรีอยุธยาพาผู้สูงอายุ 85 คนไหว้พระ จ.พระนครศรีอยุธยา

16 ส.ค. 2561

       บรืษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้พาผู้สูงอายุ ต.โพกรวม 85 คนไหว้พระวัดไชยพัฒนาราม วัดท่าการ้อง วัดหน้าพระเมรุ วัดพนัญเชิงและวัดใหญ่ชัยมงคล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561                                                                                                               บรืษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้พาผู้สูงอายุ ต.โพกรวม 85 คนไหว้พระวัดไชยพัฒนาราม วัดท่าการ้อง วัดหน้าพระเมรุ วัดพนัญเชิงและวัดใหญ่ชัยมงคล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561                                                                                                        

กลุ่มเจริญอักษรC.A.S. Group

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.singburi.go.th

 

 

Singburi Thailand

www.singburi.go.th

มาตรฐานที่เราได้รับCertificate center

TOP // ͹ banner // ͹ banner